Міськрайонна газета

ЩОДО НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

Шановні користувачі інформації!

У зв’язку із надходженням до Державної реєстраційної служби України чисельних інформаційних запитів відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі – Єдиний державний реєстр) повідомляємо.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

Статтею 3 зазначеного вище Закону України право на доступ до публічної інформації гарантується, зокрема, обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом.

Згідно з Положенням про Державну реєстраційну службу України (далі – Укрдержреєстр), затвердженим Указом Президента України від 06.04.2011 № 401/2011, Укрдержреєстр є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики, зокрема, у сфері реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців.

Звертаємо увагу, що надання відомостей з Єдиного державного реєстру не є предметом правового регулювання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Статтею 2 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (далі – Закон про реєстрацію) передбачено, що відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, регулюються Конституцією України, цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.

Відповідно до статті 7 Закону про реєстрацію центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, зокрема, забезпечує формування та ведення Єдиного державного реєстру; забезпечує державні органи інформацією з Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому Міністерством юстиції України.

Статтею 1 Закону про реєстрацію визначено, що Єдиний державний реєстр – автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Згідно зі статтею 20 Закону про реєстрацію відомості Єдиного державного реєстру є відкритими і загальнодоступними, за винятком реєстраційних номерів облікових карток платників податків, відомостей про відкриття та закриття рахунків, накладення та зняття арештів на рахунки та майно, та надаються, зокрема, у вигляді витягу з Єдиного державного реєстру або довідки про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі інформації, яка запитується. Вказаною статтею Закону про реєстрацію передбачено, щовитяг та довідка про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі інформації підписується державним реєстратором і засвідчується його печаткою.

Відомості з Єдиного державного реєстру отримуються відповідно до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.12.2012 № 1846/5 «Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 18.12.2012 за № 2105/22417 (далі – Порядок).

Порядок встановлює механізм надання відомостей з Єдиного державного реєстру з метою забезпечення органів державної влади, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Відповідно до пункту 4.1. Порядку довідка - документ, що сформований програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру за відповідним критерієм пошуку та містить відомості про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі інформації щодо юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, що є актуальними на дату формування довідки або на дату, визначену запитувачем у запиті.

Згідно із пунктом 3.1 Порядку витяг – документ, що сформований програмними засобами ведення ЄДР за відповідним критерієм пошуку та містить відомості з ЄДР, які є актуальними на дату формування витягу або на дату, визначену запитувачем у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому запиті.

Порядком передбачено в залежності від запитуваної інформації отримання базового, розширеного, вибіркового витягів, витягу про відокремлені підрозділи.

Критерії пошуку відомостей в Єдиному державному реєстрі:

про юридичних осіб: повне найменування юридичної особи; ідентифікаційний код юридичної особи;

про фізичних осіб — підприємців: прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

Крім цього відповідно до Порядку є можливість отримання відомостей з Єдиного державного реєстру за такими критеріями пошуку, як код основного виду економічної діяльності юридичної особи або фізичної особи-підприємця на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці України; дані про засновника (учасника) юридичної особи; дані про особу, яка обирається (призначається) до органу управління юридичної особи, уповноважену представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами.

Таким чином, наприклад, можна отримати перелік юридичних осіб, в яких певна фізична особа виступає керівником або засновником, а також де засновником є певна юридична особа.

Всі ці відомості можна отримати як в актуальному стані, так і на іншу, визначену запитувачем, дату.

Відповідно до Порядку одержання витягу та довідки з Єдиного державного реєстру здійснюється запитувачами на підставі запиту про надання витягу з ЄДР за формою згідно із додатками 2,3 до цього Порядку. Форми запитів можна отримати на офіційному веб-сайті Укрдержреєстру за адресоюhttp://drsu.gov.ua/show/94.

Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру визначена наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва 20.10.2005 N 99 «Про розмір та порядок внесення плати, що справляється за одержання витягу та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.02.2006 за N 165/12039.

Вказаним наказом передбачено, що за одержання витягу з Єдиного державного реєстру розмір плати становить три неоподатковувані мінімуми доходів громадян. За кожен аркуш інформації на бланку встановленого зразка справляється плата у розмірі 20 відсотків одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

- за одержання довідки - один неоподатковуваний мінімум доходів громадян. За кожен аркуш інформації на бланку встановленого зразка справляється плата у розмірі 20 відсотків одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Реквізити реєстраційного рахунку для зарахування плати за одержання відомостей з Єдиного державного реєстру можна знайти за адресою http://drsu.gov.ua/show/10332.

Ураховуючи вищезазначене, для отримання інформації з Єдиного державного реєстру необхідно звертатись до державних реєстраторів реєстраційних служб територіальних управлінь юстиції незалежно від місця зберігання реєстраційних справ суб’єктів господарювання.

Перелік органів державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців знаходиться за адресоюhttp://drsu.gov.ua/show/11245.

Крім цього повідомляємо, що на виконання розділу VIII Порядку доступ до Єдиного державного реєстру забезпечується через офіційні веб-сайти Державної реєстраційної служби України та технічного адміністратора ЄДР ДП «Інформаційно-ресурсний центр» за адресою http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeDR.html. Пошук інформації на офіційних веб-сайтах здійснюється, зокрема, про юридичних осіб - за найменуванням юридичної особи або ідентифікаційним кодом юридичної особи, для фізичних осіб-підприємців - за прізвищем, ім’ям, по батькові фізичної особи - підприємця або реєстраційним номером облікової картки платника податку (або серією та номером паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

Перелік відомостей, що відображаються на веб-сайті, визначено пунктом 8.3 Порядку.

 

Інформація взята із офіційного сайту Державної реєстраційної служби України http://www.drsu.gov.ua/show/1426