Міськрайонна газета

КИРИЧЕНКО Юлія Володимирівна

Працює: керівником апарату Шосткинської районної державної адміністрації

Громадянство: Україна

Число, місяць і рік народження: 6 грудня 1986 року

Місце народження: Україна, Сумська область, смт. Ямпіль

 

Освіта: повна вища‚ у 2009 році закінчила Глухівський державний педагогічний університет імені Олександра Довженка, за спеціальністю «Соціальна педагогіка. Практична психологія», кваліфікація – соціальний педагог, практичний психолог у закладах освіти; у лютому
2018 року закінчила Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», кваліфікація «Магістр з публічного управління та адміністрування».

 

Науковий ступінь вчене звання: не має

Нагороди, почесні звання: державні нагороди не має

Володіння мовами: українською, російською володіє вільно; англійською – зі словником

 

Ранг державного службовця: 6 ранг з 21 березня         2018 року

Прийняття Присяги державного службовця: 12 жовтня 2009 року

Стягнення: не має

 

Трудова діяльність

 

10.2009 – 12.2009

-

спеціаліст І категорії відділу обслуговування інвалідів, ветеранів війни і праці управління праці та соціального захисту населення Ямпільської районної державної адміністрації, смт. Ямпіль Сумської області

12.2009 – 10.2011

-

завідувач сектору прийняття рішень відділу грошових виплат компенсацій управління праці та соціального захисту населення Ямпільської районної державної адміністрації, смт. Ямпіль Сумської області

10.2011 – 06.2012

-

головний спеціаліст інформаційно-автоматизованого відділу управління праці та соціального захисту населення Ямпільської районної державної адміністрації, смт. Ямпіль Сумської області

06.2012 – 04.2013

-

головний спеціаліст відділу пільг та соціального обслуговування населення управління соціального захисту населення Ямпільської районної державної адміністрації Сумської області, смт. Ямпіль Сумської області

04.2013 – 08.2013

-

завідувач сектору прийняття рішень відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Ямпільської районної державної адміністрації, смт. Ямпіль Сумської області

08.2013 – 06.2015

-

завідувач сектору прийому громадян відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Ямпільської районної державної адміністрації, смт. Ямпіль Сумської області

07.2015 – 12.2015

-

безробітня, Ямпільський райцентр зайнятості Сумської області

12.2015 – 08.2016

-

начальник відділу соціальної роботи Шосткинського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, м.Шостка Сумської області

09.2016 – 02.2018

-

слухач Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м.Харків

03.2018– до цього часу

-

керівник апарату Шосткинської районної державної адміністрації, м. Шостка Сумської області

 

 

Обов’язки керівника апарату Шосткинської районної державної адміністрації

1) Очолює апарат адміністрації та організовує його роботу.

2) Здійснює організаційне, правове, кадрове, матеріально-технічне, фінансово-господарське та інше забезпечення діяльності адміністрації. Сприяє запровадженню європейських стандартів у діяльності органів виконавчої влади, спрямованих на вдосконалення їх структурної організації, вивченню та використанню в районі кращого досвіду організації державного управління.

3) Організовує опрацювання вхідних документів, підготовку аналітичних, довідкових та інших матеріалів з організаційних і кадрових питань для розгляду головою адміністрації.

4) Забезпечує здійснення організаційно-процедурних питань діяльності адміністрації згідно з чинним Регламентом та забезпечує порядок роботи з документами, у тому числі тими, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, відповідно до чинної інструкції з діловодства в адміністрації.

5) Забезпечує розроблення і подання голові адміністрації проектів планів роботи адміністрації. Відповідає за підготовку проектів розпоряджень з організаційних і кадрових питань.

6) Організовує перевірку виконання управліннями, відділами та іншими  структурними підрозділами адміністрації законодавчих і нормативно-правових актів органів влади вищого рівня, розпоряджень і доручень голови адміністрації. Забезпечує вивчення і узагальнення досвіду організації роботи цих органів, надання методичної і практичної допомоги в її вдосконаленні.

7) Забезпечує проведення аналізу роботи органів місцевого самоврядування в межах питань і порядку, визначених законодавством, надання їм методичної та практичної допомоги, підготовку голові адміністрації пропозицій щодо поглиблення взаємодії місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування в спільному вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку району.

8) Проводить роботу зі створення умов для стимулювання інноваційної діяльності та забезпечує реалізацію державної політики з питань інформатизації в апараті адміністрації.

9) Здійснює організаційне забезпечення засідань колегії адміністрації, а також нарад, що проводяться головою адміністрації.

10) Забезпечує організацію нагородної справи в районі. Вносить пропозиції про нагородження державними нагородами, президентськими відзнаками, почесними званнями та грамотами голови адміністрації.

11) Забезпечує контроль за дотриманням вимог Закону України “Про звернення громадян”, нормативно-правових актів Президента України та Уряду, розпоряджень голови Сумської обласної державної адміністрації та голови адміністрації  з питань роботи зі зверненнями громадян. Проводить аналіз стану цієї роботи. Вносить відповідні пропозиції  голові адміністрації  щодо її вдосконалення в системі органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування району, спрямованих на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян. Розглядає звернення громадян згідно з чинним законодавством.

12) Бере участь у вирішенні питань проведення виборів і референдумів у межах наданих законодавством повноважень.

13) Готує висновки і пропозиції з питань адміністративно-територіального поділу.

14) Очолює районну евакуаційну комісію та забезпечує організацію роботи з питань правової освіти населення, очолює районну міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення.

15) У межах і порядку, визначених чинним законодавством координує роботу з питань створення і ведення Державного реєстру виборців в районі.

16) Організовує проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави в адміністрації.

17)  Відповідає за додержання гарантій з питань охорони праці в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації (крім  структурних  підрозділів зі статусом юридичних осіб  публічного  права).

18) Організовує та проводить роботу щодо протидії та запобіганню корупційним проявам на території району.

19) Організовує інформування громадськості про стан реалізації політики державотворення, аналізу та прогнозування суспільно-політичних процесів в районі.

20) Вирішує питання взаємодії адміністрації з політичними партіями і громадськими організаціями, організовує вивчення громадської думки на території району.

21) Забезпечує висвітлення діяльності та відповідає за оприлюднення нормативно – правових актів адміністрації в засобах масової інформації згідно чинного законодавства.

22) Забезпечує інформування Сумської обласної державної адміністрації про виконання покладених на адміністрацію завдань відповідно до своєї компетенції.

23) Координує роботу з надання адміністративних послуг на території району.

24) Здійснює визначені Законом України  «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в апараті адміністрації та її структурних підрозділах (крім  структурних  підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права):

організовує планування роботи з персоналом, в тому числі проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В», забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону України «Про державну службу»;

забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;

забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;

призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій "Б" і "В", звільняє з таких посад відповідно до Закону України «Про державну службу»;

присвоює ранги державним службовцям, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців;

здійснює планування навчання персоналу з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, якщо володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до Закону України «Про державну службу»;

здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в адміністрації;

розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

виконує функції роботодавця стосовно працівників адміністрації, які не є державними службовцями;

створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення.

25) Здійснює інші повноваження відповідно до Закону України «Про державну службу» та інших законів України, а також функції, визначені головою адміністрації.

 

Спрямовує і контролює діяльність:

відділу організаційної роботи, управління персоналом, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату;

відділу забезпечення доступу до публічної інформації, документообігу, інформаційно-комп’ютерного забезпечення, контролю та звернень громадян апарату;

відділу ведення Державного реєстру виборців апарату;

архівного відділу;

відділу з організації надання адміністративних послуг апарату.