Міськрайонна газета

ЗВЕРНЕННЯ СТОРIН СОЦIАЛЬНОГО ДIАЛОГУ НА НАЦIОНАЛЬНОМУ РIВНI ЩОДО НЕОБХIДНОСТI ПIДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТI КОЛЕКТИВНО-ДОГОВIРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВIДНОСИН

Прийнято на засіданні Президії Нацiональної  тристоронньої соцiально-економічної  ради


КЕРУЮЧИСЬ Конституцiєю України, Кодексом законiв про працю України, конвенцiями та рекомендацiями Мiжнародної органiзації працi, законами України «Про соцiальний дiалог в Українi» та «Про колективнi договори і угоди»,


БЕРУЧИ до уваги непросту економiчну ситуацію та несприятливий вплив кризових явищ в економiцi на трудовi вiдносини, зайнятiсть населення і забезпечення його робочими мiсцями,


ВИЗНАЮЧИ, що колективні договори й угоди є ефективним інструментом регулювання трудових відносин, пiдвищення конкурентоспроможності підприємств та трудового потенцiалу, забезпечення реалiзації принципiв гiдної працi й упередження трудових конфлiктiв,


ПОГОДЖУЮЧИСЬ iз доцiльнiстю укладення колективних договорів на пiдприємствах, в установах та органiзацiях незалежно вiд форм власностi,


ПРАГНУЧИ через колективно-договiрне регулювання забезпечити:

• підвищення ефективностi дiяльності підприємств та продуктивностi працi;
• збереження робочих мiсць та зростання продуктивної зайнятостi;
• здоровi та безпечнi умови працi та гiдну її оплату;
• ведения дiалогу з розподiлу результатiв працi та викорiнення бiдностi серед працюючих.


ЗВЕРТАЄМОСЬ до працiвників, профспiлок та роботодавцiв, а також їх органiзацiй (об’єднань організацiй), органiв виконавчої влади та мiсцевого самоврядування з пропозицiєю активiзувати колективно-договірну роботу на вiдповідних рівнях соцiального дiалогу та


ПРОПОНУЄМО для забезпечення представництва і захисту своїх прав та iнтересiв:
1. Брати активну участь у колективних переговорах з укладення колективних договорiв та угод;
2. Сприяти поширенню дії галузевих (мiжгалузевих), територiальних угод всіх рiвнiв на підприємства, установи та органiзацiї вiдповідної галузi або території шляхом:

• вступу до дiючих органiзацiй роботодавцiв, професійних спiлок;

• делегування органiзацiями роботодавцiв та професійними спiлками, їх об’єднаннями, повноважень репрезентативним органiзацiям та об’єднанням роботодавців i профспiлок відповiдного рiвня;
• сприяння участi роботодавцiв (пiдприємств, установ та органiзацiй), первинних організацій профспiлок (а у разi відсутностi — представникiв працівникiв) у пiдготовці пропозицiй з метою їх врахування пiд час колективних переговорiв з укладання галузевих (мiжгалузевих), територiальних угод.


ЗАКЛИКАЄМО працівникiв, профспiлки та роботодавцiв вживати спiльнi дiї, спрямованi на сприяння веденню колективних переговорiв, укладенню колективних договорів i угод та пiдвищенню їх ефективностi!