Міськрайонна газета

ВАЖЛИВІСТЬ УКЛАДАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

Одним з напрямів соціально-партнерських відносин є укладення колективних договорів і колективних угод. У да­ний час в Україні вони укладаються на виробничому, регіо­нальному, галузевому і національному рівнях.

В Україні правове регулювання колективних договорів і угод здійснюється Законом України "Про колективні догово­ри і угоди" від 1 липня 1993 p., главою II "Колективний договір" Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП).

Колективний договір — це локальний нормативно-пра­вовий акт, який регулює трудові, соціально-економічні відно­сини між власником і працівниками даного підприємства. Згідно з ст.11 КЗпП і ст.2 Закону України «Про колективні договори та угоди» від 01.07.93 р. № 3356-XII колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та господарювання, які використовують найману працю та мають права юридичної особи.  Тобто колективний договір укладають не тільки суб'єкти підприємницької діяльності, але і будь-які інші організації, чия діяльність не належить до підприємницької, наприклад, бюджетні та громадські організації. Суб'єкти підприємницької діяльності – фізичні особи, які не мають статусу юридичної особи, не зобов'язані укладати колективний договір з найманими працівниками.

Згідно з ст.12 КЗпП і ст.3 Закону України «Про колективні договори та угоди» колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним органом (особою), з одного боку, та первинними профспілковими організаціями, що діють на цьому підприємстві, відповідно до своїх статутів, а у разі їх відсутності – представниками, обраними на загальних зборах найманих працівників або уповноважених ними органів, з другого боку.

Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством, генеральною і галузевими угодами гарантії, соціально-побутові пільги та інше. Багато норм законів про оплату праці, про відпустки не можуть бути реалізовані інакше, ніж шля­хом укладення колективного договору. Діє принцип незменшуваності прав працівників у порівнянні з законодавством, а також принцип збереження рівня соціальних і трудових прав і гарантій, встановлених угодами вищого рівня.

Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства, установи, організації незалежно від того, чи є вони членами профспілки, та є обов'язковими як для власника або уповноваженого ним органу, так і для працівників підприємства, установи, організації.

Прохання до всіх керівників, голів профспілкових комітетів та трудових колективів Шосткинського району ініціювати заключення колективних договорів на на 2014 рік, якщо термін дії їх закінчився у 2013 р., або при необхідності внести зміни чи доповнення до діючих колдоговорів.

Для отримання детальної інформації з питань правильності оформлення та розробки колективних договорів, проведення атестації робочих місць за умовами праці керівники та голови профспілкових комітетів (або уповноважені особи від трудового колективу) підприємств, установ, організацій району можуть звернутися до відділу з питань праці та врегулювання соціально-трудових відносин управління соціального захисту населення Шосткинської районної державної адміністрації , яке знаходиться за адресою: м. Шостка, вул. К.Маркса, 54 (праве крило, 4 поверх, каб. № 41, тел. 4 – 05 – 67 ).